STYREMØTE 17. JUNI 2019 PÅ LANGLOFTET, TVEDT

 1. Francis Bull Enger orienterte styret fra arbeidet med å restaurere langloftet/høgloftet. Bygningen er det eldste uforandrede huset i Furnes. Boreprøver av tømmeret viser at hogst fant sted mellom 1755 og 1759. Budsjettet for restaurering var på ca. 1. mill. kroner. Bygningen var i svært dårlig forfatning slik at arbeidet med bevaring måtte starte før finansieringen var klar. Ved hjelp av banklån kunne restaureringen starte, dvs. at huset ble tatt ned, råtne stokker erstattet og alt laftet opp igjen. Huset sto ferdig i 2012.
 1. Referatet fra forrige møte ble godkjent uten endringer. Styret er tilfreds med oppmøtet og gjennomføringen av den historiske vandringen i Nydal. 
 1. Olav orienterte om de videre planene vedr. gjerding og vedlikehold av kjelleren i Brodal.
  Styret diskuterte type gjerde og ønsker skigard av staur (understrangler) og bakhon dersom økonomien tillater det. Aud sjekker muligheter for materialer, ev. til rabattert pris, fra Furnes Almenning.

  Dugnadene i sommer vil først og fremst bli noe grøfting og sikring av tak i kjelleren. 
 1. Historielaget ønsket å fotografere og måle gamle Arnkværn mølle. Det viser seg nå at mølla allerede er revet. 
 1. Det ligger noen menneskeskapte jordvoller ved Rud som bør kartlegges nærmere. Francis, Mikkel Erik og Tormod kontakter kulturavdelingen i Hedmark fylke til høsten for info. 
 1. Av helsemessige årsaker ligger arbeidet i bokkomiteen foreløpig litt på vent. 
 1. Francis etterlyser kulturminneplanen for Ringsaker kommune. I det senere har to bygninger blitt revet av mulig historisk verdi, Arnkværn mølle og flyvakttårnet på Gresbyhøgda.
  Videre har Francis mottatt henvendelse fra Knut Lundby, sønn av Sven Erik Lundby, med spørsmål om historielaget er interessert i å overta handskrevne utkast og kopier til det som senere ble Bestefarboka. Han har også et handskrevet sett av bøkene Tidsbilde, Håndverk og Landbruk. Styret er takknemlig for tilbudet. Francis gir tilbakemelding og tar imot dokumentene. 
 1. Per og Mikkel Erik har levert fem eksemplarer av dialektordboka på Mørkved skole. De tilbyr seg å bistå på en «dialektdag» til høsten. 
 1. Styret ønsker å arrangere en historisk vandring langs Kvennveta i Brumunddal neste år. En tilsvarende vandring har blitt foretatt tidligere, men interessen er stor og infrastrukturen er endret siden sist. Francis og Mikkel Erik er kjentmenn for vandringen. Mht. dokumentasjon av Framheim i Brumunddal sjekker vi hva som tidligere er skrevet om lokalet.
   
 1. mai holdt styret dugnad i Brodal. Det ble foretatt mye rydding av trær og kratt, bortkjøring og befaring av gjenstående arbeid.  
 1. Datoer for bemanning av kontoret på Buttekvern kl.11.00 – 14.00: 
 1. september: Per
 2. september: Olav
 3. oktober: Aud
 4. oktober: Lars
 5. november: Mikkel Erik
 6. november: Lars
 7. desember: Per
 8. desember: Mikkel Erik 
 1. Gunnvor presenterte en gave gitt til Brodal av Arne Gjørslie. Gaven er ei kvern brukt til å male/karve opp norskdyrket tobakk under siste krig.

 

Neste møte holdes i Brodal tirsdag 6. august kl. 19.00. Bokkomiteen og dugnadsfolk inviteres også.

Per og Aud ordner bær e.l., noen flere tar sikkert med kaffe. Gunnvor forbereder 5 minutters (eller mer) informasjon om Helene Brodal.

 

Ref: Aud Jovall

STYREMØTE 24. APRIL 2019

Til stede: Per Sandbakken, Gunnvor Brodal, Olav Nilsen, Lars Lund, Mikkel E. Hangenholen,

                Asbjørn Røsbak, Tormod Skaare, Aud Jovall

 

 1. Referatet fra forrige møte ble godkjent. Fra nå legges referatene fra styremøtene og årsmøtene ut på hjemmesida til historielaget.
 2. Styret gikk igjennom detaljene vedr. vandringen i Nydal 23. mai. Alle som møter tar med kaffe og ev. pappkrus. Vandringen er annonsert i RB og HA.
 3. medlemsmøtet 30. april ble de siste detaljer gjennomgått. Dette arrangementet er også offentliggjort i RB g HA.
 4. Bussturen med Lars går til Eiktunet og Gjøvik gard 29. juni. Det er påmelding til turen, og medlemmene i historielaget får informasjon på medlemsmøtet.
 5. Mikkel Erik orienterte styret om turen med Veldre Historielag 24. august. Denne turen går til Finnetunet på Svullrya og Kongsvinger.
 6. Mikkel Erik og Francis leder den historiske vandringen rundt Brattbergsamtet 1. september.
 7. Tormod, Per og Mikkel Erik har hatt møte med leder for Velforeningen i nedre del av Brumunddal vedr. vegnavn etter utbygging av området. Det er enighet om å foreslå navnene Kvennenga og Tore Bjerkes veg.
 8. Per Dobloug i Veldre Historielag ønsker et samarbeid med oss om dokumentasjon, ev. i form av støtte til ei bok, og en vandring på Øyungen. Per og Mikkel Erik avtaler et møte med Per Dobloug.
 9. Det blir kombinert planleggingsmøte og dugnad i Brodal 6. mai kl. 18.00. Det er budsjetterte med kr. 15.000 pr. år til vedlikehold.
 10. Styret diskuterte muligheter for å øke salget av våre egne årbøker. Antall salgssteder kan vurderes utvidet til høsten.
 11. Styret mener at div. digitale plattformer kan utnyttes bedre, f.eks. FB, hjemmesida o.l. Asbjørn og Tormod ser på mulighetene, bl.a. ved å kontakte Vang Historielag for å høre deres erfaringer. Gunnvor legger info. om medlemsmøtet ut på FB som et arrangement.
 12. Veldre Historielag foreslår et nærmere samarbeid mellom historielagene i distriktet. Bl.a. ønsker de informasjon om arrangementet i det enkelte lag tilgjengelig for andre lags medlemmer. Vi tenker oss et felles møte om saken til høsten.
 13. Eventuelt

I anledning av at Furnes Historielag er 90 år i 2020 ønsker Anders Gjørslie navnene på medlemmene i det første styret i 1990. Asbjørn og Aud leter dette opp i arkivet vårt på biblioteket.

 

Aud har fått henvendelse fra Aina Irene Sandbakken på Framheim om historielaget kan involvere seg i å skrive historien til lokalet. I prinsippet er styret enig i at dette bør dokumenteres mens det ennå finnes gode kilder til informasjon.

 

Ref: Aud Jovall