STYREMØTE 9. JANUAR 2020

Til stede:             Per Sandbakken, Peder Brenden, Olav Nilsen, Lars Lund, Mikkel Erik Hangenholen, Asbjørn Røsbak, Gunvor Brodal, Aud Jovall

Forfall:                 Tormod Skaare

Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent. Av kommentarer nevnes: forslag om å legge

årets tur med veteranbussen til Moelv. Ei prioriteringsliste for vedlikehold i Brodal bør utarbeides.

Styret kommer tilbake til huset i Holsbakk i Nybygda til våren da årstida gjør en skikkelig befaring

mulig.

 

Årsmøtet

Dato for årsmøtet blir 27. februar 2020 kl. 19.00 i kjelleren på Buttekvern. Per forbereder

årsberetningen og Mikkel Erik gjør klart revidert regnskap. Per kontakter også Halvard Olestad med

spørsmål om han kan underholde ca. ½ time på årsmøtet. Pakkemøtet, dvs. møtet der vi legger

årsmøtepapirer og giro for medlemskontingent i konvolutter til samtlige medlemmer, blir på

kontoret vårt 5. februar fra kl. 10.00. Per, Mikkel Erik, Tormod og Aud møter. Inkludert i forsendelsen

er en oppfordring fra alle med e-post adresse om å sende oss denne.

 

Vårmøtet

Forslag til tema på vårmøtet blir «Sverige under krigen, - på godt og vondt.» Vi undersøker

alternativene for en god foredragsholder.

 

Nytt æresmedlem

Tor Holm fyller 90 år med det første. Han har vært en aktiv støttespiller for historielaget gjennom lang tid. Et par medlemmer i styret avlegger et besøk hos han og informerer han samtidig om at han vil bli utnevnt som æresmedlem på årsmøtet. Asbjørn ordner diplom med ramme.

 

Turer

Vandringen langs Blandkønnvegen blir 11. juni 2020. Lars ordner veteranbussen for returen og noen styremedlemmer går igjennom traseen på forhånd med litt rydderedskap. Den årlige turen med veteranbussen går til Moelv med besøk på krigsminnemuseet. Dato er så langt satt til 4. juli. Vandringen langs Kvennveta i Brumunddal blir 6. september.

 

Boksalgsdager

Den første onsdagen og lørdagen hver måned har vi åpent kontor fra kl. 11.00 til 14.00. Dugnadslista er som følger:

 

 1. februar: Lars Lund 5. februar: kombineres med pakkedagen
 2. mars: Aud Jovall 7. mars: Olav Nilsen                                                     
 3. april: Tormod Skaare 4. april: Lars Lund
 4. mai: Gunvor Brodal 6. mai: Mikkel Erik Hangenholen
 5. juni: Mikkel Erik Hangenholen 6. juni: Aud Jovall

 

Billedbok

Historielaget har mange bilder av god kvalitet med interessante motiver. Styret ønsker å gi ut ei bok med bilder de årene vi ikke gir ut årbok. Vi bør velge et tema for hver utgivelse. Boka kan f.eks. presenteres på en billedkveld med omtale av boka, og der vi viser et lite utvalg av innholdet.

 

Eventuelt

Aud sender antall medlemmer i Furnes Historielag til Landslaget for lokalhistorie innen fristen 31. januar. Hun ordner også annonsering av kontordagene våre på HA-Tavla og Ringsaker Rundt-sida.

 

Mikkel Erik orienterte om regnskapet. Årsoppgjøret ser ut til å bli som forventet. Detaljert oversikt over boksalget kan bli etterspurt av revisor. En perm med liste ligger på kontoret som hjelp for kasserer.

 

Det kan være store forskjeller i kostnadene ved trykking av bøker. Bokkomiteen kan kontakte styret for nærmere informasjon når dette blir aktuelt.

 

Leder ved Mølla Storsenter har kontaktet oss med tanke på en skriftlig uttalelse vedr. gamle heftelser på Mølla ifølge grunnboka. Svar er gitt med anbefaling om at alle heftelser er gamle og kan slettes.

 

Mølla Storsenter spør også om vi kan gi noe relevant informasjon som passer inn i 10-års markeringen av kjøpesenteret. Forespørselen sendes videre til bokkomiteen. Per er kontaktperson her.

 

 

Ref: Aud Jovall

 

STYREMØTE 2. OKTOBER 2019

Til stede:  Per Sandbakken, Peder Brenden, Olav Nilsen, Mikkel Erik Hangenholen, Lars Lund, Gunvor Brodal, Aud Jovall

Forfall: Asbjørn Røsbak, Tormod Skaare

 1. Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent.

 

 1. Referat turer
  Mikkel Erik orienterte kort fra de to siste historiske turene som begge ble svært vellykket. Antall deltakere var 51 personer på bussturen sammen med Veldre Historielag og ca. 20 personer deltok i vandringen i Nybygda.

 

 1. Dugnad Brodal
  I sommer er det utført arbeider på gjerdet rundt hagen og drenering og understøtting av kjelleren i bolighuset. Ei gammel og fuktskadet sofagruppe er fjernet og erstattet med spisebord og stoler av nyere dato. Blomsterbedet langs låveveggen er gravd igjennom og det opprinnelige plantematerialet tatt vare på. I tillegg har noen andre gamle stauder blitt plantet inn. Eier av Brodal, Rune Rønningsbakken, organiserer gravearbeidet som trengs for å unngå vannskade/råte langs øvre låvevegg.

 

 1. Per orienterte kort fra en vellykket sæterdag på Øyungen. Mye regn på deler av dagen ble løst med innendørs servering og noe underholdning/informasjon. Turen til Rauskjærkoia var spesielt informativ med stort frammøte og Harald Sunde som omviser.

 

 1. Thingelstadgården i Gamlegata vurderes revet av kommunen. Historielaget er sterkt imot forslaget. Den 172 år gamle bygningen er et av de eldste husene i Brumunddal og preger gatebildet i vesentlig grad. Francis sammen med Mikkel Erik bes om å forfatte et brev der vårt syn på saken klargjøres for kommunepolitikerne.

 

 1. Styret sluttet seg til teksten i brev formulert av Francis til kommunen vedr. rivning av «tyskertårnet».

 

 1. Høstmøte for medlemmene
  Det foreslås å spørre Per Øyvind Sandberg om han kan kåsere om husmannsvesenet på Hedmarken. Ønsket dato er 21. november på Buttekvern.

 

 1. Historiske vandringer 2020
  Styret diskuterte muligheten for å invitere til en vårvandring tidlig i juni langs Blandkønnvegen med start fra Gjerlubrua via Brodal og ev. veteranbuss tilbake fra Partbrua nedenfor Putten. Noe ryddearbeid i traseen før vandringen må påregnes.

  Til høsten ønsker vi å arrangere en vandring langs Kvennveta i Brumunddal.

 

 1. Boksalget fra Buttekvern er begrenset og vi forsøker derfor å selge bøker fra Mølla i desember. Aud kontakter senterleder for å få reservert plass 13. og 14. desember.

 

 1. Det er interesse for å delta på felles møte med Ringsaker Historielag i Moelv med omvisning av Harald Sunde på krigsminnemuseet. Per melder på tre personer i første omgang.

 

 1. Eventuelt
  Styret har ikke mottatt tilbakemelding fra Mørkved skole vedr. tilbud om informasjon rundt den lokale dialekta.

  Navnene Voll og Lund beholdes som stedsnavn på de nye boligfeltene ved Stavsberg. Gamle lokale navn på de forskjellige tunene beholdes også.

  Per kontakter eier Ole Bjerke vedr. en bygning i Holsbakk i Nybygda. Huset ble reist i 1774 og er det eldste huset i bygda. Styret mener derfor at det bør bevares. Historielaget kan ev. bistå med å forsøke å skaffe finansiering og organisere restaurering dersom eier er interessert.

 

Ref: Aud Jovall

 

STYREMØTE 17. JUNI 2019 PÅ LANGLOFTET, TVEDT

 1. Francis Bull Enger orienterte styret fra arbeidet med å restaurere langloftet/høgloftet. Bygningen er det eldste uforandrede huset i Furnes. Boreprøver av tømmeret viser at hogst fant sted mellom 1755 og 1759. Budsjettet for restaurering var på ca. 1. mill. kroner. Bygningen var i svært dårlig forfatning slik at arbeidet med bevaring måtte starte før finansieringen var klar. Ved hjelp av banklån kunne restaureringen starte, dvs. at huset ble tatt ned, råtne stokker erstattet og alt laftet opp igjen. Huset sto ferdig i 2012.
 1. Referatet fra forrige møte ble godkjent uten endringer. Styret er tilfreds med oppmøtet og gjennomføringen av den historiske vandringen i Nydal. 
 1. Olav orienterte om de videre planene vedr. gjerding og vedlikehold av kjelleren i Brodal.
  Styret diskuterte type gjerde og ønsker skigard av staur (understrangler) og bakhon dersom økonomien tillater det. Aud sjekker muligheter for materialer, ev. til rabattert pris, fra Furnes Almenning.

  Dugnadene i sommer vil først og fremst bli noe grøfting og sikring av tak i kjelleren. 
 1. Historielaget ønsket å fotografere og måle gamle Arnkværn mølle. Det viser seg nå at mølla allerede er revet. 
 1. Det ligger noen menneskeskapte jordvoller ved Rud som bør kartlegges nærmere. Francis, Mikkel Erik og Tormod kontakter kulturavdelingen i Hedmark fylke til høsten for info. 
 1. Av helsemessige årsaker ligger arbeidet i bokkomiteen foreløpig litt på vent. 
 1. Francis etterlyser kulturminneplanen for Ringsaker kommune. I det senere har to bygninger blitt revet av mulig historisk verdi, Arnkværn mølle og flyvakttårnet på Gresbyhøgda.
  Videre har Francis mottatt henvendelse fra Knut Lundby, sønn av Sven Erik Lundby, med spørsmål om historielaget er interessert i å overta handskrevne utkast og kopier til det som senere ble Bestefarboka. Han har også et handskrevet sett av bøkene Tidsbilde, Håndverk og Landbruk. Styret er takknemlig for tilbudet. Francis gir tilbakemelding og tar imot dokumentene. 
 1. Per og Mikkel Erik har levert fem eksemplarer av dialektordboka på Mørkved skole. De tilbyr seg å bistå på en «dialektdag» til høsten. 
 1. Styret ønsker å arrangere en historisk vandring langs Kvennveta i Brumunddal neste år. En tilsvarende vandring har blitt foretatt tidligere, men interessen er stor og infrastrukturen er endret siden sist. Francis og Mikkel Erik er kjentmenn for vandringen. Mht. dokumentasjon av Framheim i Brumunddal sjekker vi hva som tidligere er skrevet om lokalet.
   
 1. mai holdt styret dugnad i Brodal. Det ble foretatt mye rydding av trær og kratt, bortkjøring og befaring av gjenstående arbeid.  
 1. Datoer for bemanning av kontoret på Buttekvern kl.11.00 – 14.00: 
 1. september: Per
 2. september: Olav
 3. oktober: Aud
 4. oktober: Lars
 5. november: Mikkel Erik
 6. november: Lars
 7. desember: Per
 8. desember: Mikkel Erik 
 1. Gunnvor presenterte en gave gitt til Brodal av Arne Gjørslie. Gaven er ei kvern brukt til å male/karve opp norskdyrket tobakk under siste krig.

 

Neste møte holdes i Brodal tirsdag 6. august kl. 19.00. Bokkomiteen og dugnadsfolk inviteres også.

Per og Aud ordner bær e.l., noen flere tar sikkert med kaffe. Gunnvor forbereder 5 minutters (eller mer) informasjon om Helene Brodal.

 

Ref: Aud Jovall

STYREMØTE I BRODAL 6. AUGUST 2019

Til stede:        Per Sandbakken, Gunvor Brodal, Olav Nilsen, Mikkel Erik Hangenholen, Lars Lund,  Tormod Skaare, Asbjørn Røsbak, Aud Jovall

I tillegg:           Randi Kjøbstad, Henning Amdahl, Anders Gjørslie, Francis Bull Enger

 

 1. Referatet fra forrige møte ble godkjent.

 

 1. Kort referat fra vårens/sommerens turer til de som ikke var informert.

 

 1. fra Francis

Francis orienterte om en gave til historielaget. Gaven er referater etter ei privat gruppe nordmenn som mot slutten av krigen organiserte seg i ei motstandscelle, en «Furnesgjeng». Referatene beskriver bl.a. vaktoppdrag i distriktet 8. og 9. mai 1945. Dokumentene er gitt av Bjarne Fredhjem og oppbevares i vårt arkiv på biblioteket.

 

Videre informerte Francis fra prosessen rundt rivning av tårnet på Gresbyhøgda. I arkivmappa hos Ringsaker kommune går det fram at rivningstillatelse er gitt, men etter bemerkninger fra Hedmark Fylkeskommune skal tårnet måles opp og fotograferes på forhånd. Det foreligger bilder, men ingen oppmåling. Saksbehandler i kommunen har derfor ikke fulgt opp pålegg fra fylket på korrekt vis. Francis utformer et kort brev til rette vedkommende i kommunen og påpeker dette. Vi ønsker på denne måten å gjøre oppmerksom på at vi følger med i offentlige beslutninger rundt kulturminner og håper i framtida at saksbehandlingsfeil i prosessene ikke forekommer.

 

 1. Setervandring

Veldre Historielag har setervandring på Øyungen lørdag 10. august kl. 11.00. Vi er velkomne til å delta.

 

 1. Annonsering turer.

Aud annonserer turene 24. august og 1. september i HA og RB. Francis skriver referat fra vandringen i Nybygda da Aud er bortreist.

 

 1. Vedlikehold Brodal

Vi prioriterer arbeid i og rundt kjelleren i sommer og kommer tilbake til gjerding senere. Dato for dugnad er torsdag 15. august kl. 18.00. Alle som vil/kan møter med egnet redskap. Olav er «dugnadsbas», ansvarlig fagmann. Det informeres om dugnaden på hjemmesida og FB, «Du vet du er fra Furnes/Brumunddal».

 

 1. Høstmøte

Styret og andre bes tenke gjennom og ev. foreslå tema for høstmøtet i månedsskifte okt./nov. på neste styremøte.

 

Møtet avsluttet med jordbær, kake og interessant informasjon om Helene Brodal fra Gunvor.

 

Ref: Aud Jovall

 

STYREMØTE 24. APRIL 2019

Til stede: Per Sandbakken, Gunnvor Brodal, Olav Nilsen, Lars Lund, Mikkel E. Hangenholen,

                Asbjørn Røsbak, Tormod Skaare, Aud Jovall

 

 1. Referatet fra forrige møte ble godkjent. Fra nå legges referatene fra styremøtene og årsmøtene ut på hjemmesida til historielaget.
 2. Styret gikk igjennom detaljene vedr. vandringen i Nydal 23. mai. Alle som møter tar med kaffe og ev. pappkrus. Vandringen er annonsert i RB og HA.
 3. medlemsmøtet 30. april ble de siste detaljer gjennomgått. Dette arrangementet er også offentliggjort i RB g HA.
 4. Bussturen med Lars går til Eiktunet og Gjøvik gard 29. juni. Det er påmelding til turen, og medlemmene i historielaget får informasjon på medlemsmøtet.
 5. Mikkel Erik orienterte styret om turen med Veldre Historielag 24. august. Denne turen går til Finnetunet på Svullrya og Kongsvinger.
 6. Mikkel Erik og Francis leder den historiske vandringen rundt Brattbergsamtet 1. september.
 7. Tormod, Per og Mikkel Erik har hatt møte med leder for Velforeningen i nedre del av Brumunddal vedr. vegnavn etter utbygging av området. Det er enighet om å foreslå navnene Kvennenga og Tore Bjerkes veg.
 8. Per Dobloug i Veldre Historielag ønsker et samarbeid med oss om dokumentasjon, ev. i form av støtte til ei bok, og en vandring på Øyungen. Per og Mikkel Erik avtaler et møte med Per Dobloug.
 9. Det blir kombinert planleggingsmøte og dugnad i Brodal 6. mai kl. 18.00. Det er budsjetterte med kr. 15.000 pr. år til vedlikehold.
 10. Styret diskuterte muligheter for å øke salget av våre egne årbøker. Antall salgssteder kan vurderes utvidet til høsten.
 11. Styret mener at div. digitale plattformer kan utnyttes bedre, f.eks. FB, hjemmesida o.l. Asbjørn og Tormod ser på mulighetene, bl.a. ved å kontakte Vang Historielag for å høre deres erfaringer. Gunnvor legger info. om medlemsmøtet ut på FB som et arrangement.
 12. Veldre Historielag foreslår et nærmere samarbeid mellom historielagene i distriktet. Bl.a. ønsker de informasjon om arrangementet i det enkelte lag tilgjengelig for andre lags medlemmer. Vi tenker oss et felles møte om saken til høsten.
 13. Eventuelt

I anledning av at Furnes Historielag er 90 år i 2020 ønsker Anders Gjørslie navnene på medlemmene i det første styret i 1990. Asbjørn og Aud leter dette opp i arkivet vårt på biblioteket.

 

Aud har fått henvendelse fra Aina Irene Sandbakken på Framheim om historielaget kan involvere seg i å skrive historien til lokalet. I prinsippet er styret enig i at dette bør dokumenteres mens det ennå finnes gode kilder til informasjon.

 

Ref: Aud Jovall